SPECIAL THANKS

特別鳴謝

​香港校際合唱節每年得以順利舉行,承蒙以下人士及單位的鼎力支持及協助,謹此致謝。(排名不分先後)

資助

Supported by

2020

贊助

Sponsorship

2018-2020

2018

2018-2020

2018

場地贊助

​Venue Sponsor

2018-2020

酒店贊助

​Hotel Sponsor

2019

大會攝影

​Official Photographer

2018-2020

大會錄影

​Official Videographer​

2018-2020

大會指定鋼琴

​Piano Sponsor

2018

2018

捐款

Donation

池中齊醫生伉儷

趙愷健女士

李子芬教授

鄧炳強先生

鄧明慧女士

唐翊小姐 & 唐蜜小姐

王立賢先生

Dr. and Mrs. Stanley Chi

Ms. Chiu Hoi Kin

Prof. Diana Lee

Mr. Tang Bing Keung

Ms. Mandy Tang

Ms. Alivia Tong & Ms. Angelina Tong

​Mr. Ricky Wong

© Copyright - The Hong Kong Virtuoso Chorus